Γενικά

Το παρόν προϊόν υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμου διαδικτυακού εργαλείου για τη χαρτογράφηση και παρακολούθηση του δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου – INFOROAD» (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0079153) στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Το INFOROAD αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και κρίσεων, την ορθολογική διαχείριση του οδικού δικτύου και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δασικών και αγροτικών πόρων.
Κατεβάστε το φυλλάδιο

Σκοπός

Η ανάπτυξη του INFOROAD προέρχεται από την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης του δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου. Σκοπός του INFOROAD είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εργαλείου και μεθόδου για την λεπτομερή καταγραφή, αποτύπωση και παρακολούθηση του δασικού και αγροτικού δικτύου.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι 354.500,00 €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 326.020,00€ και συγχρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Επιστημονικοί Στόχοι

Προφίλ Εταίρων

karteco logo

kartECO
auth logo

ΑΠΘ
certh logo

ΕΚΕΤΑ
etpa sticker