Γενικά

Το έργο «INFOROAD - Ανάπτυξη καινοτόμου διαδικτυακού εργαλείου για τη χαρτογράφηση και παρακολούθηση του δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας». Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) 2014 - 2020.

Το INFOROAD αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και κρίσεων, την ορθολογική διαχείριση του οδικού δικτύου και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δασικών και αγροτικών πόρων.

Σκοπός

Η ανάπτυξη του INFOROAD προέρχεται από την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης του δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου. Σκοπός του INFOROAD είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εργαλείου και μεθόδου για την λεπτομερή καταγραφή, αποτύπωση και παρακολούθηση του δασικού και αγροτικού δικτύου.

Επιστημονικοί Στόχοι

Προφίλ Εταίρων

karteco logo

kartECO
auth logo

ΑΠΘ
certh logo

ΕΚΕΤΑ
etpa sticker