Καινοτομία

Το INFOROAD αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός εργαλείου καταγραφής, αποτύπωσης και παρακολούθησης του δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου. Θα παρέχει στοιχεία των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του και της κατάστασής του, καθώς και άλλων σημαντικών πληροφοριών κατά μήκος του (π.χ. σημεία αναστροφής οχημάτων, θέσεις υδατοδεξαμενών, προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, θέσεις αισθητικού ενδιαφέροντος κ.α.).

Η καινοτομία του INFOROAD στηρίζεται στην ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, όπως είναι οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και η χρήση δορυφορικών δεδομένων και τηλεπισκοπικών μεθόδων για την αυτόματη αναγνώριση της κατάστασης του δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου. Η εξαγωγή της πληροφορίας θα βασίζεται σε σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των χαρακτηριστικών των δρόμων από δορυφορικές εικόνες με τη χρήση μηχανικής μάθησης, ενώ η παρουσίαση και διαχείρισή της θα γίνεται μέσω διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (WebGIS).

Πεδία εφαρμογών

  • Έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο για τη γρηγορότερη αποκατάστασή του.
  • Υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και κρίσεων (π.χ. υποστήριξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών και της ασφαλούς και αποτελεσματικής μετακίνησης των δυνάμεων κατάσβεσης).
  • Υποστήριξη για την ορθολογική διαχείριση του οδικού δικτύου.
  • Προβολή σημείων τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
  • Υποστήριξη στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. ποδηλατικού τουρισμού) και άλλων αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
  • Συνεισφορά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών.
  • Εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σε αγροτικές και δασικές περιοχές.

Πιλοτική περιοχή

Η πιλοτική εφαρμογή του INFOROAD θα πραγματοποιηθεί στο περιαστικό δάσος Σέιχ-Σου της Θεσσαλονίκης, με την καταγραφή του οδικού δικτύου του περιαστικού δάσους, μήκους 90 χλμ. Στόχος της πιλοτικής λειτουργίας του θα είναι η αξιολόγηση και πραγματοποίηση διορθώσεων (εφόσον απαιτούνται) στο εργαλείο και τη μεθοδολογία καταγραφής, αποτύπωσης και παρακολούθησης του δασικού και αγροτικού δικτύου.
etpa sticker