Στα πλαίσια του παρόντος έργου, υλοποιείται ένα διαδικτυακό εργαλείο (WebGIS) που παρέχει:
WebGIS
etpa sticker